Basenji (บาเซ็นจิ)

กลับ

Basenji (บาเซ็นจิ)

Basenji มีลักษณะพิถีพิถัน ช่างเล่น ชอบกิจกรรมและเกมส์ มีสัญชาตญาณของนักล่าสูง รักอิสระ ขนที่สั้นของ Basenji ต้องการดูแลไม่มากนักและไม่ค่อยมีกลิ่นตัว